MAKALE İNCELEMESİ

MAKALE

ÖĞRETİM TASARIMI

Eğitim, sadece belirli davranışların kazandırıldığı bir yapı değil aynı zamanda öğretim yaşantılarının sınırlandırıldığı, organize edildiği ve aralarında bulunan somut ilişkilerin belirlenerek belli bir plan dahilinde uygulandığı bir sistemler bütünüdür. 
Tasarım ise, belli bir konuda yapılması gereken faaliyetleri belli bir plan çerçevesinde uygulamaktır. Diğer bir ifade ile tasarım kısaca, yeni bir ortam için bilgilerin planlanması, organize edilmesi ve etkili olarak uygulanması faaliyetleridir. Tasarımın genel amacı, var olan sistemi ya da yapıyı günün ya da çevrenin şartlarına göre değiştirmektir. Bu amaç var olan bilgilerin sentezlenmesi ve faaliyetlerinin organize edilmesi olarak algılanabilir. Tasarım faaliyetleri ile değişimler meydana gelmektedir. Bu değişimler oluşturulurken dikkat edilmesi gereken nokta, bir bütün içinde etkili olarak çalışan unsurların değiştirilmeden uygulanmasıdır. Bu faaliyetlerin adı eğitim içinde "öğretim tasarımı" (instructional design)olarak bilinmektedir. 
Öğrenmeyi sağlamak için öğretim materyallerinin ve öğretim sisteminin yönlendirilmesi olarak tanımlanabilir (Rowland, 1994). 
Bir süreç olarak öğretim tasarımı, “belirli bir hedef kitlenin eğitim gereksinimlerinin saptanması ve bu gereksinimleri giderebilmek amacıyla işlevsel öğrenme sistemlerinin geliştirilmesidir.” Başka deyişle, öğretim tasarımının amacı, öğrenmeyi destekleyecek koşulları içeren etkili bir sistem ortaya koymaktır. 
Eğitimde ürünler çok geç alındığı için de en ufak bir hata büyük maddi ve manevi kayıplara neden olmaktadır. Buna paralel olarak, eğitimde yapılan bir hatanın düzeltilmesi için yıllar gerekmektedir. Bunun için eğitimcilerin, eğitim-öğretim faaliyetlerinde çok dikkatli ve titiz davranmaları gerekmektedir. 
Yaşam boyu devam eden genel eğitim süreci içinde farklı konum ve düzeylerdeki insanların öğrenme gereksinimlerini karşılamak üzere öğretim tasarımı yapıldığında, doğal olarak gereksinimlerin niteliği ve hedef kitlenin özelliklerinden kaynaklanan bazı farklılıklar olacaktır. Nitekim, son yıllarda, öğretim tasarımı çalışmalarını etkileyen değişkenlerin sayısı alabildiğine arttığı için, bunların bir yansıması olarak, tasarım sürecinde karmaşık uygulamaya başlanmıştır. Öğretim tasarımı çalışmalarında yararlanılan birçok model olmakla birlikte, bunların çoğu, öğretim tasarımının temel işlev ve aşamaları konusunda birleşmektedir. Öğretim tasarımı beş aşamadan oluşmaktadır. Bunlar

 

Genel tasarım modeli şekli

1.       Analiz Basamağı:

Bu aşamada eğitimle ilgili olabileceği düşünülen sorunların, bu sorunlardan etkilenen hedef kitlenin ve sorunların ortaya çıkardığı koşulların çözümlemesi yapılır. Genel olarak hedef-davranışlar, öğrencinin özellikleri, çevre şartları ve var olan fırsatlar belirlendikten sonra değerlendirme çalışmaları yapılır.
Buradaki işlemlerin sağlıklı ve kapsamlı biçimde tamamlanması, ileride alınacak kararlar üzerindeki doğurguları açısından son derece önemlidir. Eğer çözümleme aşamasında eksik, hatalı, ilgisiz yada yanlı bilgiler toplanırsa, eğitsel iletişim süreci başladıktan sonra aksamalar olacaktır ve çoğu zaman bunun dönüşü yoktur.
Bu basamakta, oluşturulan birçok analiz çeşidi sayesinde hedef kitlenin tanınması kolaylaşacaktır. Bununla birlikte probleme etki eden etmenlerin (kaynağın, dış çevrenin gibi) ortadan kaldırılması çözümlenebilir hale bürünecektir. Uygulanabilecek altı tür analiz bulunmaktadır. Bunlar;

  • İçerik analizi: Eğitim programlarının dayandığı temel öğe ve felsefenin öngördüğü kavramlar, olgular, ilkeler, yaklaşımlar, değerler, ölçütler, kuramlar ve genellemeler gibi bilgi birikimlerinin sistemli birleşiminden sağlanan oluşumlardır. İçerik analizinin oluşu sırasında özellikle hedef kitle özellikleri göz önünde bulunarak, konu alan uzmanlarından yararlanılmalıdır.
  • İhtiyaç analizi: Var olan durum ile olması gereken durum arasındaki farklılıkları belirlemek için bilgi toplama ve toplanan bilgiler ışığında problemi analiz ederek çözüm önerileri geliştirme sürecidir.
  • İş-görev analizi: İş analizi için öğretilebilecek temel öğretim elemanlarına ayrıştırılmasıdır. Temel öğretim elemanları bilişsel, devinsel ve duyuşsal davranışlardan oluşur. Görev, hedefe varmak için gerekli olan bir seri çalışma ve davranışlardır. Görev analizi bu özelliği ile daha çok gözlemlenebilir adımlar üzerinden yapılır
  • Performans analizi: Gözlenen performans problemini ve çalışma ortamı içerisindeki etkisini belirtilmelidir. Bu durumdan genel olarak misyonun nasıl etkilendiğini belirtilmelidir. Bu iki faktör arasındaki boşluklar sorgulanmalıdır. Bu analizin temelinde iyi bir ihtiyaç analizi ve hedef kitle analizi yatmaktadır.
  • Swot analizi: SWOT analizi incelenen kuruluşun, tekniğin, sürecin veya durumun güçlü ve zayıf (içsel yönleri) yönlerini belirlemekte ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri saptamakta kullanılan bir tekniktir.
  • Medya analizi: Bu analiz basamağında ise, problemin çözülmesi adına verilecek eğitim-öğretim ortamının belirlenmesi, öğrenci kanalının (işitsel, görsel ya da dokunsal) belirlenmesi, sınırlılık ve kaynakların belirlenmesi ve kullanılacak medya türünün analiz edilmesi gerekmektedir.
  • Hedef kitle analizi: Hedef kitlenin doğru olarak tanımlanmış olması ileride alınacak kararlar için büyük bir önem taşımaktadır. Hedef kitle, bilişsel, kişilik, sosyal ve fiziksel özellikler adına çok iyi analiz edilmelidir. (Başa Dön)

2.       Tasarım Basamağı:

Eğitim-öğretim ortamında hedef ve davranışları gerçekleştirecek olan faaliyetler planlanır ve organize edilir. Eğitsel iletişim açısından yönlendirici bir işleve sahip olan öğretim amaçları yazılır, öngörülen sonuçlar doğrultusunda ölçme araçları geliştirilir, içerik düzenlemesi yapılır ve öğretme-öğrenme süreçlerinde kullanılacak stratejilere karar verilir. Tüm bunların uygulama başlamadan önce yapılmasında büyük yarar vardır. Çünkü bu kararlar, daha sonraki geliştirme çalışmalarına yada uygulamadaki eğitimci ve öğrenci etkinliklerine ışık tutacaktır. 
Amaçları yazarken bilişsel, duyuşsal ve devinsel alanların özellikleri dikkate alınmalıdır. Bu alanlar arasındaki etkileşim ve geçişler de önemlidir. Amaçlara ulaşma düzeyini saptamada sıkça kullanılan ölçme araçları çoğu zaman başarı testleri, tutum ölçekleri ve denetim listelerinden oluşur. Öğretim tasarımı yapanlar, her ölçme aracının hangi koşullarda daha iyi sonuçlar vereceğini araştırmalıdır. 
(Başa Dön)

3.       Geliştirme Basamağı:

Analiz ve Tasarım aşamalarının çıktılarını kullanarak ders planı ve ders materyali oluşturulması. Tasarımlanmakta olan eğitim programının bir parçası olarak uygulama planları, eğitimci kılavuzları, öğrenci kitapları ve görsel-işitsel ortamlar üretilmektedir. Geliştirmede üzerinde durulan asıl nokta eğitim sırasında kullanılacak her türlü materyallerin (donanım ve yazılım) üretimi olmaktadır. 
 Uygulama planları hazırlanırken modül yada üniteler temel alınır. Öğretim sırasında yönlendirici bir işlev taşıyan uygulama planında genellikle amaçlar, işlenecek konular, yöntemler, değerlendirme soruları ve kaynaklar belirtilir. Öyle ki, iyi hazırlanmış bir uygulama planı, öğretme-öğrenme süreçlerinde neyin, ne zaman, nasıl yürütüleceğini açık seçik göstermelidir. 
Görsel-işitsel ortamlar, öğrenmenin kalıcılığı açısından büyük önem taşımaktadır. Öğretim sırasında ne kadar çok duyu organı uyarılabilirse, öğrenme o kadar etkili olmaktadır. Eğitim teknolojileri öğretim süresini kısaltmakta, soyut kavramları somutlaştırmakta, gerçekçi yaşantılar sağlamakta, ilgiyi canlı tutmakta ve daha çok öğrenme isteği yaratmaktadır.

(Başa Dön)

4.       Uygulama Basamağı:

Öğretim tasarımının uygulama aşaması, eğitimin gerçekleştirilmesi anlamına gelmez; tersine, uygulama için önceden tasarımlanması gereken boyutları belirtir. Uygulamayla ilgi olarak özellikle zaman çizelgelerinin hazırlanması, eğitimin yapılacağı çevrenin düzenlenmesi, maliyete ilişkin hesaplamaların yapılması ve eğiticilerin eğitimi gibi işlemler tamamlanır. Kuşkusuz, her eğitim kurumunun sahip olduğu özel koşullarına bağlı olarak, uygulamada izleyeceği politikalar değişebilir. Ancak bunun sağlıklı ve eğitimi aksatmayacak bir temele oturabilmesi için, tasarımcılar tarafından bazı konular önceden kararlaştırılmaktadır. 
Eğitimin yürütüleceği yer seçilirken yada çevre ayarlaması yapılırken öğrencilerin sağlık, ulaşım ve güvenliğinin yanı sıra, ergonomik açıdan öğrenmeyi kolaylaştıracak olumlu bir atmosfer oluşturulmalıdır. Ayrıca seçilen ortam, değişik öğretim yöntemlerinin öngördüğü bireysel yada kubaşık çalışma biçimlerine olanak sağlamalıdır. 
(Başa Dön)

5.       Değerlendirme Basamağı:

Öğretim tasarımı sürecinin son aşaması değerlendirmedir. Burada, başlangıçta saptanan eğitim gereksinimlerini gidermek üzere geliştirilmiş olan öğrenme sisteminin kendi özgül işlevini ne oranda yerine getirebileceği belirlenmeye çalışılmaktadır. Başka bir deyişle, geliştirilen sistem gerçek koşullarda uygulanmadan önce test edilmekte ve gelecekteki değerlendirme üzerinde durulmaktadır. Bunlar ara değerlendirme ve son değerlendirmedir.

 

Ara Değerlendirme: Sistemdeki olası hata ve eksiklerin araştırılarak gerekli düzeltmelerin yapılması işlemleridir. Bu amaca dönük olarak, akran incelemesi, bire-bir değerlendirme ve alan testi gibi işlemler yapılmaktadır. Öğretim tasarımcısının geliştirdiği ama henüz kesinleşmiş saymadığı ürün, meslektaşları tarafından incelenerek eleştiri ve öneriler getirilir(akran değerlendirme). Ürünü gerçek yaşamda kullanacak olan öğrenci kitlesini temsil edebilecek nitelikte küçük bir örneklem alınır ve bu insanlar ürünü bireysel biçimde sınayarak hataları bulmaya yada öneriler sunmaya başlar (Birebir değerlendirme)

 

  • Son Değerlendirme: Geliştirilen öğrenme sistemini müşteri gözüyle inceleyip kullanma yada yaygınlaştırma konusunda karar vermeyi amaçlamaktadır. Burada yanıt aranan soru şudur: Eğitim sorunlarının çözümü için geliştirilen programın uygulaması yaygınlaştırılırsa, bunun kısa ve uzun dönemdeki sonuçları neler olabilir?

        Değerlendirme aşamasında yapılan çalışmalar yalnızca ürün üzerinde yürütülen tartışmayla sınırlı değildir. Geliştirilen ürünün kullanılması yada öngörülen eğitimin yapılması durumunda ne tür bir etkinin ortaya çıkacağı da ele alınmalıdır.

MAKALENİN İNCELENMESİ

Eğitimle sadece davranışlar kazandırılmaz.Eğitim bir sistemler bütünüdür.Yani her şey birbirine bağlıdır.tasarım ise yeni bir ortam için bilgilerin yeniden düzenlenmesidir.Yani meydana gelen değişikliğe ayak uydurmaktır.Zaten tasarımın amacı var olan bilginin güne ve çevreye uyarlanmasıdır.bu şekilde var olan bilgi daha etkili bir şekilde kullanılmış olur.bilgimizden sonuna kadar yararlanmış oluruz.tasarım birlikte var olan bilginin sunumu değişmektedir.fakat bu değişiklik sırasında dikkat edilmesi gereken nokta etkili olarak çalışan kısımların değiştirilmemesidir.öğretim tasarımı bir süreçtir.bu süreçte belirli bir hedef kitlesinin gereksinimleri saptanır ve bu gereksinimlerinin karşılanması için gerekli aşamalar gerçekleştirilir.öğretim tasarımın amacı  öğrenmeyi kolaylaştıracak ortamları sağlamaktır.

Yaşam boyunca insanların gereksinimleri,öğrenenlerin özellikleri,öğretimin gerçekleştiği ortam, kullanılan materyaller değişebilmektedir.bunlar öğretim tasarımı çalışmalarını etkilemektedir.çünkü öğretim tasarımı hedef kitle ile,kullanılacak materyallerle,eğitim verilecek ortamla,kişinin özellikleriyle ilgilenmektedir.birçok öğretim tasarım modeli vardır.fakat hepsinin  birleştiği noktalar vardır.bunlar öğretim tasarımının temel aşamalarıdır.bunlar; 

1.ANALİZ

Bu aşamada problem,amaçlar,öğrencilerin ihtiyaçları,var olan bilgileri,öğrencilerin kişisel özellikleri tespit edilir.öğrenme ortamı ve sınırlılıkları belirlenir.öğretimin gerçekleştirileceği zaman dilimi  belirlenir.Bu basamak çok önemlidir.Çünkü bu aşamadaki tespitlere göre tasarımın diğer aşamaları gerçekleştirilir.Daha sonra da öğretim gerçekleştirilir.Bu aşamadaki yapılan bir yanlışlık  ve ya eksiklik bütün çalışmayı etkiler. 

2.TASARIM BASAMAĞI

Öğretim amaçları yazılır,belirlenen sonuçlardan yola çıkarak ölçme araçları belirlenir.içerik oluşturulur.öğrenme sırasında kullanılacak stratejiler belirlenir.buradaki belirlenen her şey diğer aşamalara ışık tutar.bu yüzden bu aşamanın anlaşılır olması gereklidir.Amaçlar psikomotor,bilişsel,duyuşsal olarak gruplandırılmalıdır.çünkü bu davranışların kazandırılma ve ölçme şekilleri fark farklıdır. 

3.GELİŞTİRME BASAMAĞI

Daha önceki basamaklardan yola çıkarak belirlenen materyaller, ortam geliştirilir.öğretim nasıl yapılacağı,ne zaman yapılacağı büyük ölçüde belirlenmiş olur.aslında adından da anlaşılacağı gibi bu aşamada belirlenen her şey geliştirilir.bu aşamada öğretimi daha etkili kılmak için görsel,işitsel ifadeler geliştirilerek öğretimde kullanılır.çünkü bir konu anlatılırken ne kadar  fazla duyu organına hitap ederse o kadar  anlaşılması kolay olur.kalıcılı da daha uzun olur. 

4.UYGULAMA

Bu aşama eğitim gerçekleşmesi anlamına gelmiyor.uygulamadan önce uygulamanın nerede,ne zaman,nasıl yapılacağı belirlenir.maliyet hesabı yapılır. Yani her şey bir plan dahilinde yapılır.uygulamanın yapılacağı yer seçilirken öğrencilerin sağlığı,ulaşımı,rahatı göz önünde bulundurulmalıdır.bu ayarlamalar yapıldıktan sonra uygulamaya geçilir.uygulamanın amacı ortaya konulan ürünün ne kadar yaralı olduğunu görmeye,ürünün eksik ve yanlış yönleri görmeye yarar.uygulama yapıldıktan sonra değerlendirme aşamasına geçilir.

 

5.DEĞERLENDİRME AŞAMASI 

İki tür değerlendirme vardır.

a.Ara Değerlendirme:Olabilecek hatalar tespit edilir ortaya çıkmadan engellenir.Tasarımın her aşamasında değerlendirme yapılır.akran değerlendirmesi yapılır.yani kişini kendi düzeyindeki insanlar değerlendirir.ürün aynı zamanda öğrenci kitlesinin düzeyinde kişlere uygulanır.Buna da birebir değerlendirme denir. 

b.Son Değerlendirme:Ürünün son hali değerlendirilir.Artık, bu ürün kullanılırsa ne gibi sonuçlar ortaya çıkar,başarılı olur mu,,nasıl bir etki oluşturulur gibi sorulara  cevap aranır.Bu aşama da diğer aşamalar gibi önemlidir.Çünkü değerlendirmeyi iyi yapamazsak ürünümüz istediğimiz başarıya ulaşmaz.hem zaman hem da para kaybetmiş oluruz.Oluşturduğumuz ürün eğitim için ise daha fazla zarara uğramış oluruz.Çünkü eğitim zaten uzun bir zaman gerektirir.Bir de değerlendirmeyi iyi yapmazsak gereken uzun zamanın üzerine biraz daha zaman eklemiş oluruz.zamanla birlikte maliyet olarak da zarar görmüş oluruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !